Урбанистички планови

Урбанистички план за село Градско

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО КУЌИ, НА ДЕЛ ОД КП 1079, ДЕЛ ОД КП 1080 И КП 1081, КО ГРАДСКО, ОД ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ ОД УПС ГРАДСКО, ОПШТИНА ГРАДСКО 07-22.УП Гоце Ангелов – Градско
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, НА ДЕЛ ОД КП 243/1, КО ГРАДСКО, ОД ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ ОД УПС ГРАДСКО, ОПШТИНА ГРАДСКО 25-22.УП Вардар Г2 Градско
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО НАМЕНА Г3.7 – ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ, КОНЦЕНТРАЦИОНИ СОНЧЕВИ ЕЛЕКТРАНИ, МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ,
ЕЛЕКТРАНИ НА БИОГОРИВО, НА ДЕЛ ОД КП 243/1, КО ГРАДСКО, ОД ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ ОД УПС ГРАДСКО, ОПШТИНА ГРАДСКО- 24-22. УП Вардар Г3.7 – Градско

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО НАМЕНА А1.1-СТАНБЕНИ КУЌИ (СЛОБОДНОСТОЕЧКИ), НА КП 27/2 И ДЕЛ ОД КП 28, КО ГРАДСКО,
ОД ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ ОД УПС ГРАДСКО, ОПШТИНА ГРАДСКО

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Д4.3 ГРОБИШТА НА КП 533, КП 534, КП 351, КП
352, ДЕЛ ОД КП 889 КО ГРАДСКО,ОПШТИНА ГРАДСКО

Урбанистички проект за село со намена А1.1 во УПС Градско, на дел од КП 29/1, дел од КП 893/1 за КО Градско и дел од КП 797/1 за КО Водоврати

Урбанистички проект за село со намена А1.1, во УПС Градско на КП 1402/2, дел од КП 29/1, дел од КП 893/1 за КО Градско и дел 797/1, КО Водоврати

Урбанистички проект за село со намена А1.1, во УПС Градско, на дел од КП 187, КО Градско