Урбанистички планови

Урбанистички план за село Градско

ОДОБРУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г4.3. АВТОПАЗАРИ НА КП 20, КО ЗГРОПОЛЦИ, ОПШТИНА ГРАДСКО

Графички прилог – Синтезен план Потврда 12-38

Соопштение за организирање на јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на пристапен пат кој ќе биде проектиран на КП бр. 759, дел од КП 760/1, дел од КП 760/2, дел од КП 763, дел од КП 803, дел од КП 808, дел од КП 809, 810/2, дел од КП 891 и дел од КП 905/2, КО Градско

Соопштение за јавен увид Урбанистичко решение – графички прилог

Јавна објава за – ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г2.3 – ИНДУСТРИСКИ ЗГРАДИ ОД ДРУГИ ПРЕРАБОТУВАЧКИ ИНДУСТРИИ СО ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКИ ПРОЦЕСИ – ФАБРИЧКИ КОМПЛЕКСИ НА КП 760/2, КО ГРАДСКО, ОПШТИНА ГРАДСКО

Графички прилог    Решение 

Јавна објава за ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН ПАТ КОЈ ЌЕ БИДЕ ПРОЕКТИРАН НА КП БР. 759, ДЕЛ ОД КП 760/1, ДЕЛ ОД КП 760/2, ДЕЛ ОД КП 763, КП 803, ДЕЛ ОД КП 808, ДЕЛ ОД КП 809, 810/2, ДЕЛ ОД КП 891 И ДЕЛ ОД КП 905/2, КО ГРАДСКО – ОПШТИНА ГРАДСКО

Графички прилог    Решение

Јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г4.3.автопазари на КП 20 КО Згрополци, Општина Градско

Графички прилог – Синтезен план      Јавен увид КП 20 Ко Згрополци

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА 10KV ПОДЗЕМЕН КАБЕЛСКИ ВОД, КО ГРАДСКО И КО ВОДОВРАТИ, ОПШТИНА ГРАДСКО

Синтезен план     Потврда 12-17

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г4.3 АВТОПАЗАРИ НА КП 20 КО ЗГРОПОЛЦИ, ОПШТИНА ГРАДСКО

Формулари      Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП БР.1268/1 И КП БР.1268/2 И ДЕЛ ОД КП БР.1304/1, КО ГРАДСКО, СОГЛАСНО ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ГРАДСКО, ОПШТИНА ГРАДСКО

Потврда 12-118 ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ – Урбанистичко решение

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за село за формирање на градежна парцела на КП бр. 1270/2 и дел од КП бр. 1304/1, КО Градско, согласно измена и дополна на Урбанистички план за село Градско, Општина ГрадскоГРАФИЧКИ ПРИЛОГ – Урбанистичко решение  Потврда 12-117

Решение за одобрување на проектна програма 12-08

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО КУЌИ, НА ДЕЛ ОД КП 1079, ДЕЛ ОД КП 1080 И КП 1081, КО ГРАДСКО, ОД ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ ОД УПС ГРАДСКО, ОПШТИНА ГРАДСКО 07-22.УП Гоце Ангелов – Градско
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА ПРЕРАБОТУВАЧКА И ПОМАЛКУ ЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, НА ДЕЛ ОД КП 243/1, КО ГРАДСКО, ОД ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ ОД УПС ГРАДСКО, ОПШТИНА ГРАДСКО 25-22.УП Вардар Г2 Градско
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО НАМЕНА Г3.7 – ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ, КОНЦЕНТРАЦИОНИ СОНЧЕВИ ЕЛЕКТРАНИ, МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ,
ЕЛЕКТРАНИ НА БИОГОРИВО, НА ДЕЛ ОД КП 243/1, КО ГРАДСКО, ОД ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ ОД УПС ГРАДСКО, ОПШТИНА ГРАДСКО- 24-22. УП Вардар Г3.7 – Градско

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СЕЛО СО НАМЕНА А1.1-СТАНБЕНИ КУЌИ (СЛОБОДНОСТОЕЧКИ), НА КП 27/2 И ДЕЛ ОД КП 28, КО ГРАДСКО,
ОД ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ ОД УПС ГРАДСКО, ОПШТИНА ГРАДСКО

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Д4.3 ГРОБИШТА НА КП 533, КП 534, КП 351, КП
352, ДЕЛ ОД КП 889 КО ГРАДСКО,ОПШТИНА ГРАДСКО

Урбанистички проект за село со намена А1.1 во УПС Градско, на дел од КП 29/1, дел од КП 893/1 за КО Градско и дел од КП 797/1 за КО Водоврати

Урбанистички проект за село со намена А1.1, во УПС Градско на КП 1402/2, дел од КП 29/1, дел од КП 893/1 за КО Градско и дел 797/1, КО Водоврати

Урбанистички проект за село со намена А1.1, во УПС Градско, на дел од КП 187, КО Градско