Стратешки документи и Програми

Стратегија за ЛЕР за општина Градско за 2021-2025

СТРАТЕГИЈA ЗА  ЛЕР ЗА ОПШТИНА ГРАДСКО 2015-2020

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за заштита од снежни наноси 2019 год.

Програма за зимско одржување на локални патишта и улици за 2019 год.

Програма за изработка на УП за 2019 год.

Програма за јавна чистота за 2019 год.

Програма за одржување на општинските патишта и улици за 2019 год.

Програма за општи мерки за 2019 год.

Програма за работа на КЕМ за 2019 год.

Програма за социјална заштита за 2019 год.

Програма за образование, култура и спорт и 2019 год.

Програма за уредување на градежно земјиште за 2019 год.

Годишен план за Eнергетска Ефикасност 2020 год.

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за заштита од снежни наноси 2020

Програма за зимско одржување на локални патишта и улици за 2020 год.

Програма за изградба на улици и патишта за 2020 год.

Програма за изработка на УП за 2020 год.

Програма за образование, култура и спорт 2020 год.

Програма за работа на КЕМ за 2020 год.

Програма за социјална заштита 2020 год.

Програма општи мерки 2020 год.

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за заштита од снежни наноси 2021 год.

Програма за јавна чистота за 2021 год.

ПРОГРАМА за зимско одржување на патиштата и улиците за 2021 год.

Програма за изградба на улици и патишта за 2021 год.

Програма за изменување и дополнување на Програмата за улици и патишта за 2021 год.

Програма за изработка на УП за 2021 год.

Дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Градско за 2021 год.

Измена на програма за изработка на УП за 2021 год.

Програма за образование, култура и спорт 2021 год.

Програма за работа на КЕМ за 2021 год.

Програма за социјална заштита за 2021 год.

Програма за уредување на градежно земјиште 2021 год.

Програма општи мерки 2021 год.

Годишен план за енергетска ефикасност за 2021 год.