Стратешки документи и Програми

Стратегија за родова еднаквост на Општина Градско 2022-2026

Стратегија за ЛЕР за општина Градско за 2021-2025

СТРАТЕГИЈA ЗА  ЛЕР ЗА ОПШТИНА ГРАДСКО 2015-2020

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за заштита од снежни наноси 2019 год.

Програма за зимско одржување на локални патишта и улици за 2019 год.

Програма за изработка на УП за 2019 год.

Програма за јавна чистота за 2019 год.

Програма за одржување на општинските патишта и улици за 2019 год.

Програма за општи мерки за 2019 год.

Програма за работа на КЕМ за 2019 год.

Програма за уредување на градежно земјиште за 2019 год.

Годишен план за Eнергетска Ефикасност 2020 год.

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за заштита од снежни наноси 2020

Програма за зимско одржување на локални патишта и улици за 2020 год.

Програма за изградба на улици и патишта за 2020 год.

Програма за изработка на УП за 2020 год.

Програма за работа на КЕМ за 2020 год.

Програма општи мерки 2020 год.

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за заштита од снежни наноси 2021 год.

Програма за јавна чистота за 2021 год.

ПРОГРАМА за зимско одржување на патиштата и улиците за 2021 год.

Програма за изградба на улици и патишта за 2021 год.

Програма за изменување и дополнување на Програмата за улици и патишта за 2021 год.

Програма за изработка на УП за 2021 год.

Дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Градско за 2021 год.

Измена на програма за изработка на УП за 2021 год.

Програма за работа на КЕМ за 2021 год.

Програма за уредување на градежно земјиште 2021 год.

Програма за општи мерки 2021 год.

Годишен план за енергетска ефикасност за 2021 год.

Годишен извештај на ЕЛС за КЕМ за 2021 год.

Програма за уредување на градежно земјиште 2022 год.

Програма за зимско одржување на патиштата и улиците за 2022 год. 

Програма за јавна чистота за 2022 год.

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН за заштита од снежни наноси за 2022 год.

Програма за работа на КЕМ 2022 год.

Програма за поставување на урбана опрема год.

Програма за изработка на УП 2022 год.

Програма располагање со градежно земјиште 2022 год.

Програма за работа на Совет за 2022 год.

Програма за изградба на локални патишта и улици за 2022 год.

Годишен план за Енергетска ефикасност за 2022 год.

Програма за општи мерки 2022 год.

Програма за Енергетска ефикасност за 2022-2024

Програма за располагање со градежно земјиште за 2023 година

Програма за јавна чистота за 2023 година

Програма за зимско одржување на локални улици и патишта за 2023 година 

Програма за уредување градежно земјиште за 2023 година

Програма за урбанистички планови за 2023 година

Програма за поставување на урбана опрема за 2023 година

Оперативен план за заштита од снежни наноси за 2023 година

Програма за заштита и спасување за 2023 година

Програма за КЕМ за 2023 година

Програма за образование, култура и спорт за 2023 година

Програма за општински патишта и улици за 2023 година

Програма за работа на Советот за 2023 година

Програма за социјална заштита за 2023 година