Совет

Советот на општина Градско брои 9 члена, со мандат од четири години.  Претседател на Советот е Мирјана Ѓорѓиева.

E-mail: mirjanagjorgieva@hotmail.com

Останати членови се: Цане Будимов, Даниел Мирчов, Тоше Петревски, Јованче Стојанов, Слободан Бошков, Маја Андовска, Боне Спасовски и Сеат Сулковиќ.

Нето месечен надоместок за присуство на седница за Претседател на Совет изнесува 14.136,00 денари, а за член на Совет изнесува 10.874,00 денари.