Совет

Советот на општина Градско брои 9 члена, со мандат од четири години.  Претседател на Советот е Мирјана Ѓорѓиева.

Останати членови се: Цане Будимов, Даниел Мирчов, Тоше Петревски, Јованче Стојанов, Слободан Бошков, Маја Андовска, Боне Спасовски и Сеат Сулковиќ.