Совет

Советот на општина Градско брои 9 члена, со мандат од четири години.  Претседател на Советот е Александар Јорданов.

Останати членови се: Ацо Малчев , Снежана Финаева, Мендерес Тутиќ, Виолета Малчева, Димче Петров, Драги Тричковски, Иванче Иванов и Гордана Христова.

Дневен ред на 16та седница на Совет на општина Градско