Администрација

Одделение за правни, општи работи и дејности

Мери Седмакова Димовска – Советник за образование, култура, спорт и против пожарна заштита, моб: 070/257-336 e-mail: meridimovska1@hotmail.com

Одделение за финансиски прашања

Василка Јанева – Советник за подготвување на Буџетот и буџетска контрола, моб: 077/503-868, e-mail: janeva.vasilka@yahoo.com

Елена Смилкова – Советник за финансиско и материјално сметководство, моб: 072/321-242, e-mail: smilkovaelena@yahoo.com

Александар Ѓорѓиевски – Помлад соработник за утврдување на даноци и комунални такси и пресметка на имот, моб:071/252-225, e-mail: aleksandarweb@t.mk

Ружица Тричковска – Самостоен референт за администрирање на приходи – данок на имот и комунални такси, моб:071/454-308,  e-mail: trickovska_r@t.mk

Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина и локален економски развој

Ацо Здравевски – Советник за спроведување на постапка за издавање на одобренија за градење, моб:078/439-281, e-mail: ferazd@t.mk

Лилјана Љуткова – Советник за локален економски развој, прекугранична соработка и евроинтеграции, моб:078/431-490, e-mail: ljutkova83@yahoo.com

Душица Самарџиева – Соработник за водење евиденција и собирање на податоци за прашања поврзани со социо – географските карактеристики во рамки на општината, моб:078/301-900, е-mail: dusicasamardzieva@yahoo.com

Пецо Кузманов – Помлад соработник за локална, патна инфраструктура, моб: 078/293-352, e-mail: pecokuzmanov@yahoo.com

Одделение за управување со човечки ресурси

Виолета Бошкова – Самостоен референт за примена на прописи, постапки и стандарди за човечки ресурси, моб:078/441-443, e-mail: violeta_gerasimova@hotmail.com

Одделение за инспекциски работи – Инспекторат

Роберт Бешовски – Советник комунален инспектор моб:075/216-785, e-mail: besovski@gmail.com

Правилник за систематизација на работните места во општинската администрација

Органограм за внатрешна организација