Администрација

Одделение за правни, општи работи и дејности

Мери Седмакова Димовска – Советник за образование, култура, спорт и против пожарна заштита, моб: 070/257-336 e-mail: meri.dimovska@gradsko.gov.mk

Роберт Бешовски – Советник за заштита и спасување и управување со кризи, моб:075/216-785, e-mail: robert.besovski@gradsko.gov.mk

Одделение за финансиски прашања

Елена Смилкова – Советник за финансиско и материјално сметководство, моб: 072/321-242, e-mail: elena.smilkova@gradsko.gov.mk

Александар Ѓорѓиевски – Помлад соработник за утврдување на даноци и комунални такси и пресметка на имот, моб:071/252-225, e-mail: aleksandar.gorgievski@gradsko.gov.mk

Ружица Тричковска – Самостоен референт за администрирање на приходи – данок на имот и комунални такси, моб:071/454-308,  e-mail: ruzica.trickovska@gradsko.gov.mk

Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина и локален економски развој

Ацо Здравевски – Советник за спроведување на постапка за издавање на одобренија за градење, моб:078/439-281, e-mail: aco.zdravevski@gradsko.gov.mk

Лилјана Љуткова – Советник за локален економски развој, прекугранична соработка и евроинтеграции, моб:078/431-490, e-mail: liljana.ljutkova@gradsko.gov.mk

Душица Самарџиева – Соработник за водење евиденција и собирање на податоци за прашања поврзани со социо – географските карактеристики во рамки на општината, моб:078/301-900, е-mail: dusica.samardzieva@gradsko.gov.mk

Пецо Кузманов – Помлад соработник за локална, патна инфраструктура, моб: 078/293-352, e-mail: peco.kuzmanov@gradsko.gov.mk

Одделение за управување со човечки ресурси

Виолета Бошкова – Самостоен референт за примена на прописи, постапки и стандарди за човечки ресурси, моб:078/441-443, e-mail: violeta.boskova@gradsko.gov.mk

Правилник за систематизација на работните места во општинската администрација

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во општинската администрација на општина Градско

Органограм за внатрешна организација