Барања и услуги

КАТАЛОГ НА УСЛУГИ НА ОПШТИНА ГРАДСКО

Правни и општи работи

Барање за еднократна помош

Барање за еднократна помош за новороденче

Правилник за утврдување на критериумите, условите и потребната документација за остварување право на парична помош за новороденче

Администрирање со даноци

Барање за даночна пријава

Даночна пријава за данок на наследство и подарок

Даночна пријава за данок на промет

Даночна пријава за утврдување на данок на имот

Даночна пријава за утврдување на комунална такса

Животна средина

Образец за оперативен план

Образец за поднесување на барање за Б-интегрирана дозвола

Урбанизам и градежништво

Барање за извод од УП

Барање за утврдување на правен статус на бесправни

Барање за утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти

Овој систем овозможува квалитетен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи и субјекти во постапката на издавање на одобрение за градење по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање за одобрение за градење.

На овој начин е овозможено единствено електронско водење на постапката во сите нејзини фази, започнувајќи од електронско поднесување и потпишување на потребната документација од страна на инвеститорот, електронска подготовка и донесување на актите во постапката, електронско известување и обезбедување на потребни податоци и документација од останати вклучени субјекти и електронско издавање на одобрението за градење.

  • Упатство за подносители на барање за електронска дозвола за градба

Превземи упатство

  • Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин

Превземи правилник

  • Е-Дозволи упатство за инструкции

Превземи упатство за институции