ЈКП „Клепа“

ЈКП „Клепа“

Јавното комунално претпријатие „Клепа“ од Градско е основано од општина Градско на 13.06.2008 година. Неговата основна цел и мисија е да ја снабдува со питка вода цела општина Градско. Да обезбеди собирање и одведување на фекалиите на територијата на цела општина. Да собира, депонира и транспортира смет во општинската депонија. Да се грижи за јавната чистота во општината. Да ги уредува парковите и зеленилото, да се грижи за чисти улици во зимските периоди од годината, односно редовно да го чисти снегот од локалните патишта. ЈКП „Клепа“ Градско покрива 80% од услугите за целта територија на општина Градско.

В.Д. Директор на ЈКП „Клепа“ од 14.01.2024 година е Ванчо Цветков.

Годишна програма за работа на ЈКП„Клепа“ за 2024 година.

Финансиски план на ЈКП„Клепа“ за 2024 год.

Квартален извештај на ЈКП„Клепа“ за трет квартал за 2023 год.

Квартален извештај на ЈКП„Клепа“ за втор квартал за 2023 год.

Квартален извештај на ЈКП„Клепа“ за прв квартал за 2023 год.

Годишна програма за работа на ЈКП„Клепа“ за 2023 година

Финансиски план на ЈКП„Клепа“ Градско за 2023 год.

Завршна сметка на ЈКП„Клепа“ за 2022 год.

Квартален извештај на ЈКП„Клепа“ за четврт квартал 2022 год.

Квартален извештај на ЈКП„Клепа“ за трет квартал 2022 година

Годишна програма на ЈКП„Клепа“ за 2022 година

Квартален извештај на ЈКП„Клепа“ за втор квартал 2022 година

Завршна сметка на ЈКП„Клепа“ за 2021 година

Квартален извештај на ЈКП„Клепа“ за прв квартал 2021 година

Квартален извештај на ЈКП„Клепа“ за втор квартал 2021 година

Квартален извештај на ЈКП„Клепа“ за трет квартал 2021 година