Донесена Стратегијата за лицата со инвалидност во општина Градско

881

Донесена Стратегијата за лицата со инвалидност ‘ЛАПЛИ’ во општина Градско.