Донесена Стратегијата за лицата со инвалидност ‘ЛАПЛИ’ во општина Градско.