2023 година

Програма за соработка со НВО за 2023 година

Програма за располагање со градежно земјиште за 2023 година

Програма за јавна чистота за 2023 година

Програма за зимско одржување на локални улици и патишта за 2023 година 

Годишен план за реализација на активности од ЕЕ за 2023 година

Програма за уредување градежно земјиште за 2023 година

Програма за урбанистички планови за 2023 година

Дополна и измена на Програмата за изработка на урбанистички планови за 2023 год.

Програма за поставување на урбана опрема за 2023 година

Оперативен план за заштита од снежни наноси за 2023 година

Програма за заштита и спасување за 2023 година

Програма за образование, култура и спорт за 2023 година

Измена и дополна на Програма за образование, култура и спорт за 2023 година

Програма за општински патишта и улици за 2023 година

Програма за работа на Советот за 2023 година

Програма за социјална заштита за 2023 година

Измена и дополна на Програмата за социјална заштита за 2023 година

Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистистички планови за 2023 год. 

Програма за измена и дополна на Програмата за социјална заштита

Програма за контрола на популација на бездомни кучиња на теритоторијата на општина Градско за 2023 год.

Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението за 2023 год.

План и програма за управување со отпад за 2023 год.