2023 година

Предлог-Дневен ред за 17-та Седница на Совет на општина Градско

Предлог-Дневен ред за 18-та Седница на Совет на општина Градско

Предлог-Дневен ред за 19-та Седница на Совет на општина Градско

Предлог-Дневен ред за 20-та Седница на Совет на општина Градско

Предлог-Дневен ред за 21-та Седница на Совет на општина Градско

Предлог-Дневен ред за 22-та Седница на Совет на општина Градско

Предлог-Дневен ред за 2-ра вонредна седница на Совет на општина Градско

Предлог-Дневен ред за 23-та Седница на Совет на општина Градско

Предлог-Дневен ред за 24-та седница на Совет на општина Градско

Предлог-Дневен ред за 25-та седница на Совет на општина Градско

Предлог-Дневен ред за 26-та седница на Совет на општина Градско

Предлог-Дневен ред за 27-та седница на Совет на општина Градско

Предлог-Дневен ред за 28-та седница на Совет на општина Градско

Предлог-Дневен ред за 29-та седница на Совет на општина Градско