Црквата „Св.Атанасие“ во с.Свеќани станува значајно културно наследство!

349
Општина Градско даде позитивно мислење на Предлогот за донесување на акт – Решение за прогласување на црквата „Св.Атанасие“, село Свеќани за значајно културно наследство, донесен од Управата за заштита на културното наследство, орган во состав на Министерството за култура.
Со позитивното мислење дадено од општина Градско ова културно добро се става во соодветна категорија, со што добива посебен режим на заштита и се обезбедува негово соодветно управување и одржување. Ова наше културно наследство претставува неспорно сведоштво од значење за историјата на селото Свеќани и општина Градско.