Состав

Советот на општина Градско брои 9 члена, со мандат од четири години.

Претседател на Советот е Мирјана Ѓорѓиева, доаѓа од редовите на ВМРО-ДПМНЕ и по професија е дипл. менаџер по туризам, вработена во НУЦК Театар „Јордан Хаџи-Константинов Џинот“ во Велес.

Моб: 075/254-094

E-mail: mirjanagjorgieva@hotmail.com

Средби со граѓани членовите на Совет можат да одржат секој петок од 11:00-14:00 часот, во салата за состаноци во општина Градско.

Останати членови се:

Цане Будимов – canebudimov975@gmail.com, 072/320-647

Даниел Мирчов – danielmircov377@gmail.com, 078/417-191

Тоше Петревски – tpetrevski123@gmail.com, 078/224-952

Јованче Стојанов – jovance_stojanov@yahoo.com, 070/458-974

Слободан Бошков – boskov_slobodan@yahoo.com, 078/251-938

Маја Андовска – majaandovska85@gmail.com, 077/691-622

Боне Спасовски – bonespasovski@gmail.com, 070/987-129

Сеат Сулковиќ – bitumenka_gradsko@gmail.com, 070/508-960

Нето месечен надоместок за присуство на седница за Претседател на Совет изнесува 19.044,00 денари, а за член на Совет изнесува 14.649,00 денари.