Слободен пристап до инфор. од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации-

Мери Седмакова Димовска тел:043/251-522

e-mail: meri.dimovska@gradsko.gov.mk

Oбразец за Барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец за жалба до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите  од јавен карактер

Листа на информации од јавен карактер на општина Градско

Упатство за начинот на спроведување за Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап со информации од јавен карактер

Агенција за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер

Годишен извештај за 2023 год.

Годишен извештај за 2022 год.

Годишен извештај за 2021 год.

Годишен извештај за 2020 год.

Годишен извештај за 2019 год.

Годишен извештај за 2018 год.

Годишен извештај за 2017 год.

Годишен извештај за 2016 год.

Лице назначено за контакт и поддршка за лица со попречености е

Катерина Кузмановска

моб: 070/338-185,  e-mail: katekuzmanovska87@gmail.com

 

Службено лице за млади е

Мери Седмакова Димовска

моб: 070/257-336,  e-mail: meri.dimovska@gradsko.gov.mk

 

Лице одговорно за односи со јавноста е

Даниела Димитрова

моб: 078/311-230, e-mail: daniela.dimitrova@gradsko.gov.mk