Проекти финансирани од општината

 1. Бесплатна градинка за 60 деца кои се згрижени во детската градинка
 2. Бесплатен оброк за сите деца од прво до петто одделение
 3. Стипендирање на талентирани ученици и студенти (еден основец, еден средношколец и еден студент)
 4. Еднократна помош за секое новороденче во општина Градско по 10.000,00 ден.,
 5. Реконструкција на дел од ул. „Илинденска“ со атмосферска канализација (фаза 4)
 6. Реконструкција на кошаркарско игралиште во Градско со поставување на модерна тартан подлога
 7. Партерно уредување на две селски чешми во село Виничани
 8. Набавка на двострана мортална комора
 9. Набавка, транспорт и монтажа на мобилни тоалети
 10. Изградба на улици во село Виничани
 11. Изградба на улици во село Ногаевци во должина од 700 м
 12. Изградба на улица во село Водоврати во должина од 240 м
 13. Набавка на ранци со училишен прибор за секое прваче
 14. Модернизација на централно подрачје во нас.Градско
 15. Реконструкција на дел од улица 8 Септември (фаза1) во должина од 280м
 16. Поставена тартан подлога на спортско игралиште во с.Водоврати
 17. Поставена модерна тартан подлога на спортско игралиште во село Виничани
 18. Поставена тартан подлога на спортското игралиште во село Ногаевци
 19. Оградување на училишното игралиште во ООУ„Даме Груев“ во Градско
 20. Уредување на училишни дворови во ПОУ„Даме Груев“ во Ногаевци и Виничани
 21. Уредување на простор за детско игралиште во нас.Стопанство, Градско