Потпишани договори за два проекта со Биро за регионален развој

1192

Потпишани договорите со Бирото за рамномерен регионален развој при Министерството за локална самоуправа за реализација на проектите за
– “Развој на меѓутничката кохезија, преку подобрување на патната инфраструктура – Изградба на улица 1 и улица 2 во село Водоврати” и
– “Заштита на животната средина и подобрување на процесот на собирање на отпад преку набавка на пластични канти и поцинковани контејнери во општина Градско”.