Поставена тартан подлога на спортското игралиште во с. Водоврати!

129