Отворени податоци

Врз основа на 50 став 1 точка 5 од Законот за  локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/02 ), а во согласност со член 7 став 4 од Законот за користење на податоците од јавниот сектор („ Службен весник на Република Македонија бр. 72/14 и 147/14), Градоначалникот на Општина Градско,  донесе Решение за определување контакт лица за отворени податоци на Општина Градско.

Административните службеници Лилјана Љуткова и Мери Седмакова Димовска се определени за контакт лица задолжени за техничко прилагодување и објавување на податоците, за нивно користење, објавување на веб-страната на општина Градско за обврските за ажурност на каталогот (Централен каталог на Министерството за информатичко општество и администрација) на податоци на www.otvorenipodatoci.gov.mk и за непречено извршување на обврските коишто произлегуваат од Законот за користење на податоците од јавниот сектор.

Лилјана Љуткова

Општина Градско

„Александар Македонски“ бр. 70А 1420 Градско

e-mail: ljutkova83@yahoo.com

Мери Седмакова Димовска

Општина Градско

„Александар Македонски“ бр. 70А 1420 Градско

e-mail:meridimovska1@hotmail.com

Решение за лица за отворени податоци