Во 2018 година општина Градско изработи техничка документација за неколку населени места во општина Градско кој немаат канализационен систем и тоа за нас.Стопанство во Градско, с.Подлес, с.Долно Чичево и с.Горно Чичево.
За нас.Стопанство процедурата за реализација на проектот за изградба на канализационен систем вреден околу 7.000.000,00 ден. е во завршна фаза со средства обезбедени преку Министерството за транспорт и врски и Европска Инвестициона Банка, како и решавање на неочекуваниот проблем со заостанат долг на општината кон Министерство за транспорт и врски настанат во 2008 година за невратени средства.