Одобренија за градење

Одобрение за градење за ул.бр.3, с.Виничани

Одобрение за градење за ул.Кочо Рацин и ул.Цар Самоил, с.Виничани

Одобрение за градење за ул.Панко Брашнаров и крак од ул.Панко Брашнаров во нас.Градско

Одобрение за градење за ул.Староградска во Долно Градско

Одобрение за градење за Реконструкција на Обиколница, нас.Градско

Одобрение за градење за ул.бр.1 во с.Ногаевци

Одобрение за градење за Реконструкција на локален пат до с.Виничани од Р1102

Одобрение за градење за Реконструкција на ул.Јане Сандански, нас.Градско

Одобрение за градење за ул.бр.1 во с.Подлес

Одобрение за градење за ул.бр.1 и ул.бр.2 во с.Водоврати

Одобрение за градење за ул.бр.1 и ул.бр.2 во с.Кочилари

Одобрение за градење за партерно уредување на дел од ул.Александар Македонски

Одобрение за градење за Реконструкција на локален пат Градско-с.Долно Чичево

Одобрение за градење за ул.Илинденска, нас.Градско

Одобрение за градење за фекална канализација за м.в.Стопанство

Одобрение за градење за фекална канализација за село Горно Чичево