Одобренија за градење

Реконструкција на дел од улица во село Водоврати

Реконструкција на улица 8 ми Септември во општина Градско

Реконструкција на централно подрачје во општина Градско

Решение за реконструкција за дел од улица „29 Ноември“ и дел од улица „Панко Брашнаров“

Одобрение за градење за хортикултурно и партерно уредување на парк за деца

Одобрение за градење за Реконструкција на улици во с. Ногаевци

Одобрение за градење за Реконструкција на улици во с.Виничани

Одобрение за градење за „Транспортна инфраструктура во општина Градско“

Одобрение за градење за „Изградба на систем за подобрување на водоснабдување со питка вода на нас.Градско со два цевководи“, во општина Градско

Одобрение за градење за Партерно уредување на две селски чешми во с.Виничани, општина Градско

Одобрение за градење за Улица бр.4 во с.Виничани, општина Градско

Одобрение за градење за Реконструкција на ул.„Јане Сандански“ во нас.Стопанство, општина Градско

Одобрение за градење за Реконструкција на Локален пат до с.Виничани од Р1102

Одобрение за градење за ул.бр.3, с.Виничани

Одобрение за градење за ул.Кочо Рацин и ул.Цар Самоил, с.Виничани

Одобрение за градење за ул.Панко Брашнаров и крак од ул.Панко Брашнаров во нас.Градско

Одобрение за градење за ул.Староградска во Долно Градско

Одобрение за градење за Реконструкција на Обиколница, нас.Градско

Одобрение за градење за ул.бр.1 во с.Ногаевци

Одобрение за градење за ул.бр.1 во с.Подлес

Одобрение за градење за ул.бр.1 и ул.бр.2 во с.Водоврати

Одобрение за градење за ул.бр.1 и ул.бр.2 во с.Кочилари

Одобрение за градење за партерно уредување на дел од ул.Александар Македонски

Одобрение за градење за Реконструкција на локален пат Градско-с.Долно Чичево

Одобрение за градење за ул.Илинденска, нас.Градско

Одобрение за градење за фекална канализација за м.в.Стопанство

Одобрение за градење за фекална канализација за село Горно Чичево