Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за измена и дополнување на Урбанистички план за село Градско, општина Градско!

1152

Известување од МЖСПП

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена