Известување од МЖСПП

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена