Ново детско игралиште во нас.Стопанство!

35

Започна уредувањето на просторот во населбата Стопанство, каде во наредниот период ова место ќе биде уредено по најнови, модерни стандарди со детски реквизити кои за првпат ќе се постават во оваа населба.

Поставувањето на урбаната опрема и детските реквизити ќе биде извршено од страна на Друштвото за производство и промет на големо и мало „Турбоинженеринг“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.