Набавени се два монтажни тоалети!

374
Комуналната хигиена е еден од приоритетите на општина Градско. Поаѓајќи од ова овозможивме услови за задоволување на личните потреби на граѓаните на секое место каде има голема фрекфенција. Набавивме два монтажни тоалети каде ги поставивме во близина на гробиштата и пазарот. Ова е еден од низата мали проекти што се од големо значење за нашите жители.
Вредноста за јавната набавка изнесува 224.200,00 денари.