ЛАГ Вардар Леадер Градско го реализираше својот проект во општина Градско!

526

Општина Градско ја реализира третата и последна фаза од проектот “Подобрување на условите на жителите во руралните средини и развој на руралниот туризам” како дел од ЛАГ (Локална Акциона Група) ВАРДАР ЛЕАДЕР – Градско од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година од АФПЗРР – поставување на 10 соларни улични светилки со столбови и две информативни туристички мапи на Подлешкото езеро.