Комисии

 

ПРЕГЛЕД

на Комисии на Совет на општина Градско

 1.Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања

 • Тоше Петревски -претседател
 • Даниел Мирчов -член
 • Маја Андовска -член

2.Комисија за јавни дејности

 • Јованче Стојанов -претседател
 • Даниел Мирчов -член
 • Тоше Петревски -член
 • Боне Спасовски -член
 • Сеат Сулковиќ -член

3.Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

 • Даниел Мирчов -претседател
 • Цане Будимов -член
 • Мирјана Ѓорѓиева -член
 • Слободан Бошков -член
 • Маја Андовска -член

4.Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

 • Мирјана Ѓорѓиева -претседател
 • Јованче Стојанов -член
 • Тоше Петревски -член
 • Слободан Бошков -член
 • Боне Спасовски -член

5.Комисија за изготвување на програма за работа на Советот на општина Градско

 • Тоше Петревски -претседател
 • Цане Будимов -член
 • Даниел Мирчов -член
 • Маја Андовска -член
 • Слободан Бошков -член

6.Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените

 • Маја Андовска -претседател
 • Мирјана Ѓорѓиева -член
 • Јованче Стојанов -член
 • Цане Будимов -член
 • Слободан Бошков -член

7.Комисија за склучување на брак

 • Мирјана Ѓорѓиева -претседател
 • Цане Будимов -член
 • Даниел Мирчов -член
 • Тоше Петревски -член
 • Јованче Стојанов -член
 • Слободан Бошков -член
 • Маја Андовска -член
 • Боне Спасовски -член
 • Сеат Сулковиќ -член

8.Комисија за проценка  и утврдување на  надомест на штета  од природни непогоди и други несреќи и проценка на штета на полски имот

 • Тоше Петревски -претседател
 • Даниел Мирчов -член
 • Боне Спасовски -член
 • Стојанче Велевски -член
 • Лазо Малчев -член

9.Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка

 • Јованче Стојанов -претседател
 • Мирјана Ѓорѓиева -член
 • Даниел Мирчов -член
 • Слободан Бошков -член
 • Сеат Сулковиќ -член

10.Комисија за односи меѓу заедниците

 • Сеат Сулковиќ -претседател
 • Цане Будимов -член
 • Боне Спасовски -член
 • Енвер Усеинов -член
 • Мехдија Фиуљанин -член

11.Комисија за млади и спорт

 • Цане Будимов -претседател
 • Маја Андовска -член
 • Слободан Бошков -член
 • Александар Коцев -член
 • Стојче Стојковски -член

12.Комисија за статут и прописи

 • Мирјана Ѓорѓиева -претседател
 • Тоше Петревски -член
 • Јованче Стојанов -член
 • Слободан Бошков -член
 • Боне Спасовски -член