Комисии

Комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања на седницата одржана на ден 14.12.2017 година во 10:00 часот, до Советот на Општина Градско го поднесува следниот:

                                    П Р Е Г Л Е Д

за избор на претседател и членови на следните Комисии

 

Комисија за јавни дејности дејности

 • Гордана Христова           – претседател
 • Александар Јорданов      – член
 • Мендерес Тутиќ              – член
 • Ацо Малчев                    – член
 • Димче Петров                 – член

 

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

 • Иванче Иванов               –  претседател
 • Ацо Малчев                    – член
 • Снежана Финаева           – член
 • Мендерес Тутиќ              – член
 • Драги Тричковски           – член

 

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

 • Гордана Христова            – претседател
 • Снежана Финаева            – член
 • Иванче Иванов                – член
 • Александар Јорданов      – член
 • Виолета Малчева            – член

 

Комисија за изготвување на програма за работа на Советот на општина Градско

 • Александар Јорданов       – претседател
 • Мендерес Тутиќ               – член
 • Иванче Иванов                – член

 

Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените

 • Снежана Финаева            – претседател
 • Гордана Христова            – член
 • Мендерес Тутиќ               – член
 • Ацо Малчев                     – член
 • Виолета Малчева             – член

Комисија за постапка за склучување брак

 • Александар Јорданов       – претседател
 • Ацо Малчев                      – член
 • Снежана Финаева             – член
 • Мендерес Тутиќ                – член
 • Виолета Малчева              – член
 • Димче Петров                   – член
 • Драги Тричковски             – член
 • Иванче Иванов                  – член
 • Гордана Христова              – член

 

Комисија за проценка и утврдување на надомест на штета од природни непогоди  и други несреќи и проценка на штета на полски имот

 • Иванче Иванов                 – претседател
 • Ацо Малчев                      – член
 • Мендерес Тутиќ                – член
 • Лазо Финаев                     – член
 • Александар Арсов             – член

 

Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка

 • Александар Јорданов        – претседател
 • Иванче Иванов                 – член
 • Гордана Христова             – член
 • Ацо Малчев                      – член
 • Димче Петров                   – член

 

Комисија за односи помеѓу заедниците

 • Мендерес Тутиќ              – претседател
 • Тефиќ Мусов                   – член
 • Демир Демири                 – член
 • Снежана Финаева            – член
 • Гордана Христова            – член

 

Комисија за млади и спорт

 • Александар Јорданов     – претседател
 • Иванче Иванов              – член
 • Николче Кимов              – член
 • Иван Тасков                  – член
 • Димче Петров                – член