Квартални извештаи

К1 за прв квартал 2024 год.

K2 за прв квартал 2024 год.

K3 за прв квартал 2024 год.

K1 за четврт квартал 2023 год.

К2 за четврт квартал 2023 год.

К3 за четврт квартал 2023 год.

К1 за трет квартал 2023 год.

К2 за трет квартал 2023 год.

К3 за трет квартал 2023 год.

К1 за втор квартал 2023 год.

К2 за втор квартал 2023 год.

К3 за втор квартал 2023 год.

Kвартален извештај за прв квартал за 2023 год. – К1

Kвартален извештај за достасани ненамирени обврски- К2

Квартален извештај за четврт квартал за 2022 год.

Квартален извештај за трет квартал за 2022 год.

Квартален извештај за втор квартал за 2022 год.

Квартален извештај за прв квартал за 2022 год.

Квартален извештај за четврт квартал за 2021 год.

Квартален извештај за трет квартал за 2021 год.

Квартален извештај за втор квартал за 2021 год.

Квартален извештај за прв квартал за 2021 год.

Квартален извештај за четврт квартал за 2020 год.

Квартален извештај за трет квартал 2020 год.

Квартален извештај за втор квартал 2020 год.

Квартален извештај за прв квартал 2020 год.