Закони кои се однесуваат на надлежноста на општината