Закони кои се однесуваат на надлежноста на општината

Закон за локална самоуправа

Закон за даноците на имот

Закон за административни службеници

Закон за работни односи

Закон за вработените во јавниот сектор

Закон за градежно земјиште

Закон за градење

Закон за еднакви можности

Закон за јавните набавки

Закон за експропријација

Закон за урбанистичко планирање

Закон за општа управна постапка