Годишни извештаи

Годишен извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици за 2022 год.

Годишен извештај за реализација на Програмата за изградба на локални патишта за 2021 год.

Годишен извештај на ЕЛС за напредокот на состојбата со еднаквите можности на жените и мажите за 2021 год.

Извештај за реализација на Програмата за Енергетска ефикасност за 2021 год.

Годишен извештај за реализација на Програмата за изградба на локални патишта за 2020 год.

Годишен извештај на ЕЛС за напредокот на состојбата со еднаквите можности на жените и мажите за 2020 год.

Извештај за реализирање на Програмата за Енергетска ефикасност за 2020 год.

Годишен извештај за реализација на Програмата за изградба на локални патишта за 2019 год.

Годишен извештај за ЕЛС за напредокот на состојбата со еднаквите можности на жените и мажите за 2019 год.

Извештај за реализирање на Програмата за Енергетска ефикасност за 2019 год.