Ветено-реализирано!

104
На наше огромно задоволство од денес започнува реализацијата на проектот –Бесплатен оброк за сите ученици од I – V одд.во централното училиште во Градско, како и во подрачните училишта во Виничани, Ногаевци, Водоврати и Кочилари.