Општина Градско го доби во сопственост Мотелот Стоби во Градско со Одлука на Владата на РМ за пренесување на сопственоста на општина Градско бр. 44-3878/1 од 29.08.2018 год.
Објектот е на КП бр.625 КО Градско запишан на имотен лист бр.990
Намерата на општината е објектот да ја продолжи својата дејност за што е наменет и потврдена со новиот Урбанистички план на Градско!