Jавна расправа/видео консултација за документот План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА)!

374

Дневен ред за јавна расправа за ЕСМП

ЕСМП Градско

Известување за јавен увид на ЕСМП

Формулар за поднесување коментари