Јавен повик за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог план Урбанистички план вон населено место Згрополци, за мултинаменски стопански комплекс во м.в. Тркало, КО Згрополци, Општина Градско

7

Јавен повик

ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ – СИНТЕЗЕН

Анкетен лист за ЈА и ЈП