Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на повеќе градежни парцели на КП 794/1 во КО Водоврати со класа на намена Г3 (поединечна намена Г3.7 – електрани на биогориво)

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на повеќе градежни парцели