Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Урбанистички план вон населено место со класа на намена Г1-8 градби за производство на електрична енергија КО ЧИЧЕВО ОПШТИНА ГРАДСКО

440

Соопштение за организирање на Јавна анкета и Јавна презентација

Графички прилог 1

Графички прилог 2