Објава бр.2 за отуѓување на градежно земјиште!

48

Објава бр.2