ПОКАНА

Почитувани граѓани на Општина Градско,

 Имаме чест и задоволство да Ве поканиме на Третата сесија од Буџетскиот форум на заедницата во нашата Општина Градско , која ќе се одржи 28.10.2016 (петок) во Стоби винарија“  со почеток од 15:00 часот . 

15:00 – 15:15

 

Добредојде на присутните

Дневен Ред

Цели на III тата Форумска Сесија

15:15 – 15:25

 

Усвојување на записникот од II Форумска Сесија

15:25-15:30

 

Краток осврт на предходната сесија

15:30-15:45

 

Презентација на анализата на предлозите од работната група

Дискусија и усвојување на предлозите и препораките

15:45-15:55

 

Расходи на Општина Градско за 2016 година

Презентација и кратка дискусија

15:55 – 16:20

 

Расходи по програма „ Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина Градско за 2017 година.

Расходи по програма „ Програма за изработка на Урбанистички планови во Општина Градско за 2017 година,  “

 

Презентација , дискусија и предлози од граѓаните

 

16:25 – 16:40

 

Пауза

 

16:40-17:00

 

Расходи по програма „Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Градско за 2017 година,

 

Презентација , дискусија и предлози од граѓаните

 

17:00-17:10

 

Утврдување на следни чекори,

Инструкции за работната група за предлозите од сесијата ,

Информација за термин за IV тата Форумска Сесија и

Оценка на форумската сесија