Информации

ООУ „Даме Груев“ е единствено училиште во општина Градско. Во селата Кочилари, Водоврати и Ногаевци има подрачни училишта каде се изведува настава до петто одделение,  во селото Виничани  до деветто одделение.Оваа  учебната година наставата  ја започнаа 41 прваче.